வெப்ப அலையில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்வதற்கான எளிய வழிமுறைகள்

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

வெப்ப அலையில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்வதற்கான எளிய வழிமுறைகள்

Night
Day