அதிகரிக்கும் போதை, கொலை கலாச்சாரம்! சந்தி சிரிக்கும் சட்டம் ஒழுங்கு

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

அதிகரிக்கும் போதை, கொலை கலாச்சாரம்! சந்தி சிரிக்கும் சட்டம் ஒழுங்கு?

Night
Day