கொள்முதலில் கோல்மால், அழிவுப்பாதையில் ஆவின்!பொய்கணக்கு காட்டும் விளம்பர அரசு!!

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

கொள்முதலில் கோல்மால், அழிவுப்பாதையில் ஆவின்!பொய்கணக்கு காட்டும் விளம்பர அரசு!!

Night
Day