கொளுத்தும் வெயிலில் இருந்து தப்பிக்க என்ன ஆடை அணியலாம்... என்ன உணவு உண்ணலாம்...

எழுத்தின் அளவு: அ+ அ-

கொளுத்தும் வெயிலில் இருந்து தப்பிக்க என்ன ஆடை அணியலாம்? என்ன உணவு உண்ணலாம்?

Night
Day